titulka5
titulka9
titulka7
titulka3
titulka4
titulka2
titulka8
titulka
titulka6

ANALÝZA POĽNOHOSPODÁRSKYCH POLITÍK I

Kód predmetu: 313E205
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnutie prehľadu o poľnohospodárskych politikách v SR, EÚ a vo svete a zároveň nástroje na ianalýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.

Stručná osnova predmetu:
Hodnotí sa postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve, vývoj slovenského a svetového poľnohospodárstva, preberajú sa politiky importérov, nástroje poľnohospodárskej politiky ceny, priame platby, produkčné kvóty, dôraz sa kladie na SPP EÚ, rozvoj vidieka a štrukturálne fondy, pozornosť sa venuje agrárnym politikám USA a iných krajín OECD a aj rozvojových krajín.