titulka4
titulka7
titulka
titulka5
titulka6
titulka2
titulka8
titulka9
titulka3

ANGLICKÝ JAZYK A

Kód predmetu: 222E154
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Po absolvovaní predmetu dokáže absolvent aplikovať poznatky z gramatiky daného jazyka do komunikatívnych situácií.

Stručná osnova predmetu:
Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych zručností s orientáciou na ústny prejav.