titulka6
titulka5
titulka8
titulka4
titulka2
titulka9
titulka3
titulka
titulka7

ANGLICKÝ JAZYK B

Kód predmetu: 222E155
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie prečítanému textu, dokáže extrahovať špecifické informácie a jazykové prvky z prečíatného a počutého textu, dokáže aplikovať novú slovnú zásobu v diskusii na danú tému, dokáže analyzovať danú problematiku, dokáže identifikovať gramatické javy ako aj synonymá a antonymá v texte danej problematiky.

Stručná osnova predmetu:
Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť ústnej a písomnej produkcie.