titulka
titulka7
titulka8
titulka5
titulka3
titulka9
titulka4
titulka6
titulka2

ANGLICKÝ JAZYK C

Kód predmetu: 222E257
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu sa oboznámi s reáliami cieľovej krajiny. Prehĺbi si zručnosti z písomného prejavu a dokáže napísať esej na zadanú tému.

Stručná osnova predmetu:
Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania, ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.