titulka9
titulka
titulka8
titulka3
titulka7
titulka4
titulka6
titulka5
titulka2

ANGLICKÝ JAZYK D

Kód predmetu: 222E258
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí zásady interkultúrnej komunikácie a zdokonalí písomný prejav.

Stručná osnova predmetu:
Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti krajiny ciežového jazyka. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na preklad.