titulka8
titulka2
titulka
titulka5
titulka4
titulka6
titulka3
titulka7
titulka9

EKONOMETRIA I

Kód predmetu: 314E402
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom tohto kurzu je naučiť študentov využívať ekonometrické metódy pre kvantifikáciu ekonomických vzťahov. Tento kurz poskytuje študentom úvod do základných ekonometrických metód. Jedná sa o nástroje pre analýzu dát, ktoré ekonómovia a ďalší sociálny vedci používajú na odhad ekonomických a sociálnych vzťahov a testovanie hypotéz o nich, s použitím reálnych dát.

Stručná osnova predmetu:
Predmet obsahuje základné znalosti a zručnosti z ekonometrického modelovania. Predmet zahŕňa konštrukciu, kvantifikáciu a verifikáciu základných jednorovnicových ako aj viacrovnicových ekonometrických modelov. Pozornosť je v predmete venovaná problémom autokorelácie reziduí, heteroskedasticite a multikolinearite. Z aplikačného hľadiska sú v predmete konštruované modely na mikro ako aj makroúrovni, modely s kategorickými vysvetľujúcimi premennými a probit a logit modely. V predmete je využívaný software Excel a SAS.