titulka8
titulka
titulka9
titulka3
titulka6
titulka7
titulka2
titulka5
titulka4

EKONOMICKÉ TEÓRIE

Kód predmetu: 314E101
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a vzdelávacie výsledky:
Študent získa nové poznatky o ekonomických teóriách, ekonomických princípoch, mysliteľoch a o základných analytických nástrojoch ekonomickej vedy ako základy analýzy trhovej rovnováhy ako aj zahraničného obchodu. Pochopí základné vzťahy a zákonitosti v trhovej ekonomike, bude schopný analyzovať základné javy v ekonomike, hodnotiť základné vzťahy ako dopyt a ponuka, hranica výrobných možnosti, absolútne a komparatívne výhody.

Obsah:
Predmet a obsah ekonomických teórii, najvýznamnejšie školy ekonomického myslenia, desať princípov ekonomiky, myslieť ako ekonóm, vzájomná závislosť krajín a zisky z obchodu, základná analýza ponuky a dopytu, ich elasticity, trhové efektívna alokácia zdrojov, prebytok výrobcu a spotrebiteľa, aplikovaná ekonómia: efekty zdanenia a medzinárodného obchodu.