titulka9
titulka4
titulka5
titulka3
titulka2
titulka
titulka8
titulka6
titulka7

EKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Kód predmetu: 621E302
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje poznatky o pôdohospodárskom rezorte o podmienkach transformačného procesu, hodnotí výrobné zdroje ich ekonomické rejavy, objaňuje katewgórie ekonomických vzťahov, makroekonomické nástroje agrárnej politiky a základy ekonomiky RV a ŽV.

Stručná osnova predmetu:
Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska. Sociálno ekonomický vývoj nášho poľnoospodárstva.Výrobné podmienky v poľnohospodárstve. Ekonomická transformácia v agrokomplexe. Výrobné faktory v poľnohospodárskej výrobe. Naturálne a hodnotové výsledky poľn.výroby.Náklady v poľn. ako ekonomická kategória. Intenzita poľn.výroby. Produktivita práce v poľn. Rentabilita poľn.výroby. Ekonomika nástrojov agrárnej politiky. Základy ekonomiky hlavných odvetví RV a ŽV.