titulka2
titulka6
titulka
titulka4
titulka3
titulka8
titulka9
titulka5
titulka7

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVANIE

Kód predmetu: 341E201
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o formách elektronického obchodovania, o legislatívnom a ekonomickom prostredí, o cenách, trhu a ekonomike internetu so zameraním na výzvy digitálnej ekonomiky.

Absolvent predmetu porozumie ekonomickým zákonom, ktoré platia v elektronickom obchode, dokáže riešiť otázky stanovenia nákladov a tvorby ceny, dokáže aplikovať poznatky pri tvorbe vlastného návrhu elektronického obshodu, dokáže analyzovať efektívnosť e obchodu a dokáže identifikovať jeho silné a slabé stránky.

Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje stručný pohľad o elektronickom obchode, objasňuje jeho právny a ekonomický rámec, princípy cenovej politiky, vznik novej e ekonomiky a elektronického trhu. Predmet sa zameriava na výzvy digitálnej ekonómie. Vyhodnocuje formy elektronického obchodu, elektronických trhov, možnosti verejných inštitúcií a súkromných firiem v zdokonaľovaní efektívnosti podnikania a pri poskytovaní nových produktov a služieb, zameriava sa tiež na daňové a právne otázky týkajúce sa elektronického obchodu. Poskytuje informácie o možnostiach e podnikanie na internete, jeho uvádzaní na trh a ekonomické problémy. Venuje tiež osobitnú pozornosť postaveniu elektronických systémov v poľnohospodársko potravinárskom (AFC) komplexe Slovenskej republiky a v zahraničí.