titulka7
titulka6
titulka4
titulka5
titulka3
titulka
titulka2
titulka9
titulka8

FINANCIE A MENA

Kód predmetu: 343E101
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie financií a meny, ich jednotlivými zložkami a objasniť kategoriálny aparát tak, aby študenti získali základné poznatky pre ich ďalšiu prípravu na inžinierskom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu bude štúdium podstaty financií, ich členenia a funkcií, finančná propedeutika, makroekonomický a mikroekonomický zástoj finančnej politiky, finančná sústava, peniaze a ich funkcie, peňažný obrat a peňažná rovnováha, formy, spôsoby a kritériá investovania, menová politika a sústava. Ďalej úverová a úroková politika a platobný zúčtovací styk.