titulka9
titulka6
titulka
titulka2
titulka5
titulka8
titulka4
titulka3
titulka7

HOSPODÁRSKA POLITIKA

Kód predmetu: 314E404
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet rozvíja teóriu a prax hospodárskej politiky v kontexte súčasného svetového vývoja. Vysvetľuje systémové súvislosti medzi hospodárskou, sociálnou, environmentálnou a regionálnou politikou, problematiku rozhodovania o cieľoch a stratégiách a možnostiach využitia nástrojového mixu hospodárskej politiky.

Stručná osnova predmetu:
Genéza hospodárskej politiky, ciele hospodárskej politiky, spoločensko politický rámec hospodárskej politiky, monetárna politika, rozpočtová politika, zahranično obchodná politika, dôchodková politika, politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, nezamestnanosť a sociálna politika, agrárna a ekologická politika, politika transformácie ekonomiky, politika integrácie do EU.