titulka
titulka8
titulka4
titulka5
titulka6
titulka2
titulka3
titulka9
titulka7

INFORMATIKA

Kód predmetu: 523E101
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)

Cieľ predmetu a vzdelávacie výsledky:
Študent absolvovaním predmetu získa nové teoretické poznatky z vnútornej konštrukcie a spôsobu práce personálneho počítača, zo základov algoritmizácie úloh a z programového riadenia počítačov, ako aj práce s textovým editorom. a tabuľkovým kalkulátorom. Tieto vedomosti mu umožnia v praxi lepšie využiť danosti moderných prostriedkov IKT. Úroveň získania teoretických vedomostí a praktických zručností študenti preukazujú priebežnými testami a vypracovaním seminárnej práce.

Obsah:
logické základy číslicových počítačov,
číselné sústavy,
algoritmy a algoritmizácia úloh,
vývojové diagramy,
hardvér a softvér personálnych počítačov,
operačný systém MS Windows,
práca s textom MS Word,
práca v tabuľkovom kalkulátore MS Excel.