titulka2
titulka9
titulka3
titulka4
titulka8
titulka7
titulka5
titulka6
titulka

KOMUNIKÁCIA AJ

Kód predmetu: 222E170Z
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému.