titulka5
titulka4
titulka3
titulka8
titulka9
titulka
titulka7
titulka2
titulka6

KOMUNIKÁCIA AJ2

Kód predmetu: 222E170L
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému.