titulka2
titulka7
titulka
titulka8
titulka4
titulka6
titulka9
titulka5
titulka3

MAKROEKONÓMIA I

Kód predmetu: 314E104
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a vzdelávacie výsledky:
Po absolvovaní predmetu, študent získa nové poznatky o zákonitostiach vývoj národného hospodárstva, čo mu umožňuje porozumieť vzájomným súvislostiam reálnej ekonómie porozumieť smerom a obsahu transformácie našej ekonomiky a v konečnom dôsledku napomôže správnemu a efektívnemu rozhodovaniu.

Obsah:
Základné pojmy a problémy makroekonómie, meranie výkonnosti národného hospodárstva, určenie rovnovážneho produktu, ekonomický rast, inflácia, nezamestnanosť, monetárna a fiškálna politika otvorená ekonomika a určenie rovnovážnej produkcie.