titulka2
titulka
titulka3
titulka8
titulka7
titulka5
titulka9
titulka4
titulka6

MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA

Kód predmetu: 090E501
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z komunikácie na pracovisku a mimo neho. Absolvent predmetu porozumie otázkam významu komunikácie v práci manažéra, pochopí využitie komunikačných teórií a komunikácie v podniku, dokáže aplikovať poznatky z verbálnej a neverbálnej komunikácie, biznis etikety pre manažérov, interkultúrnej komunikácie, empatie a asertivity manažéra a dokáže riešiť otázky súvisiace s vedením skupinovej diskusie a pracovných porád, prípravou a organizovaním obchodných rokovaní.

Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je vymedzenie základných pojmov so zameraním na objasnenie pojmu komunikácia, funkcia a druhy komunikácie, objasnenie vybraných komunikačných teórií, oboznámenie sa s významom komunikačného prostredia podniku, pochopenie významu verbálnej a neverbálnej komunikácie v práci manažéra. Neoddeliteľnou súčasťou podniku pôsobiaceho v interkultúrnom prostredí je poznanie biznis etikety, verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie, empatie a asertivity manažéra, ako aj s podstatou organizácie a priebehom obchodných jednaní.