titulka7
titulka8
titulka6
titulka
titulka4
titulka9
titulka5
titulka3
titulka2

MARKETING

Kód predmetu: 342E302
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z teórie marketingu. Absolvent predmetu porozumie nástrojom marketingového mixu a dokáže aplikovať poznatky z problematiky koncepcie marketingovej filozofie a stratégie výskumu trhu, marketingového plánovania a kontroly.

Stručná osnova predmetu:
Štúdium predmetu poskytuje základné poznatky z teórie marketingu. Ťažiskovo sa sústreďuje na využívanie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Zameriava sa na otázky marketingového výskumu, tvorby marketingovej stratégie, marketingového informačného systému, ako i organizácie marketingovej činnosti podniku.