titulka2
titulka4
titulka3
titulka
titulka5
titulka6
titulka9
titulka7
titulka8

MATEMATIKA I

Kód predmetu: 461E113
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)

Cieľ predmetu a vzdelávacie výsledky:
Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z teórie funkcie jednej reálnej premennej a viacerých premenných, ktoré sa stávajú prostriedkom na riešenie úloh v odborných predmetoch. Študent získa praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.

Obsah:
Prehľad elementárnych funkcií, limita funkcie a jej derivácia, použitie derivácií pri zisťovaní vlastností a grafu funkcie, lokálne extrémy funkcie, diferenciálny počet funkcie dvoch reálnych premenných, lokálne a viazané extrémy funkcie dvoch premenných, ekonomické aplikácie.