titulka4
titulka6
titulka
titulka8
titulka5
titulka2
titulka9
titulka7
titulka3

MATEMATIKA II

Kód predmetu: 461E114
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie nových vedomostí z metód výpočtu neurčitého, určitého a nevlastného integrálu, lineárnej algebry a teória pravdepodobnosti. Študent získa praktické zručnosti pri riešení matematických a aplikovaných úloh.

Stručná osnova predmetu:
Neurčitý integrál substitučná metóda, metóda per partes,integrovanie racionálnych, iracionálnych a goniometrických funkcií. Určitý integrál, obsah rovinného útvaru, nevlastný integrál, ekonomické aplikácie. Lineárna algebra: vektory, matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc. Teória pravdepodobnosti: náhodná udalosť, podmienená pravdepodobnosť, nezávislosť náhodných javov, Bayesova veta, Bernoulliho schéma.