titulka4
titulka3
titulka9
titulka2
titulka7
titulka6
titulka
titulka5
titulka8

MEDZINÁRODNÁ EKONOMIKA I

Kód predmetu: 314E409
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch, moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.

Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie. Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov Ohlinov model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.