titulka8
titulka4
titulka5
titulka2
titulka6
titulka9
titulka
titulka7
titulka3

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO

Kód predmetu: 380U404
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné znalosti z oblasti medzinárodného práva verejného, kde sa študenti zoznámia so zvláštnosťami a funkciami medzinárodného práva, medzinárodnými organizáciami, ako aj s problematikou medzinárodnej zodpovednosti, ktorá vzniká z titulu porušenia medzinárodných záväzkov a riešenia sporov na Medzinárodnom súdnom dvore. Absolvent porozumie princípom medzinárodného práva súkromného kolíznej úpravy a dokáže aplikovať poznatky na určenia rozhodného práva, ktoré sa má použiť na úpravu súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom. Dokáže identifikovať právne postavenie cudzincov v SR a analyzovať právnu úpravu medzinárodnej kúpy tovaru a riešiť prípady pre rozhodcovské konania v medzinárodnom obchodnom styku.

Stručná osnova predmetu:
Princípy, funkcie, pramene medzinárodného práva verejného, medzinárodný systém, sukcesia štátov, otázky medzinárodnej zodpovednosti, ktorá vzniká z titulu porušenia medzinárodných záväzkov, zmluvné právo, uzatváranie medzinárodných zmlúv, systém OSN, WTO a ostatné medzinárodné medzivládne organizácie. Medzinárodné právo súkromné, princípy, pramene, kolízna úprava, štatúty, vecné a priame normy, medzinárodné právo procesné, rozhodcovské konanie.