titulka8
titulka4
titulka5
titulka
titulka3
titulka6
titulka2
titulka7
titulka9

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kód predmetu: 344E414
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s internacionalizáciou účtovníctva v krajinách EÚ a to formou harmonizácie, resp. štandardizácie. Ďalej je to narábanie s medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS) a ich implementáciou do nášho účtovníctva.

Stručná osnova predmetu:
Globalizácia prináša rozvoj medzinárodného finančného manažmentu, ktorý kladie na účtovníctvo nové úlohy, najmä požiadavku približovania účtovných predpisov a postupov v rôznych krajinách, tj. požiadavku internacionalizácie účtovníctva, a to formou harmonizácie, resp. štandardizácie. Jednou z podmienok vstupu Slovenskej republiky do EÚ je harmonizácia legislatívy. Predmet umožní študentom zoznámiť sa s metodikou a vedením účtovníctva v krajinách EÚ. Zároveň bude aktualizovať postupné kroky súvisiace s jeho kompatibilitou. Dôraz bude položený na tri hlavné modely účtovníctva nemecké, anglické a francúzske. Študenti sa zároveň zoznámia s účtovnými výkazmi krajín EÚ, účtovnými štandardmi IAS/IFRS a US GAAP.