titulka8
titulka9
titulka2
titulka5
titulka7
titulka
titulka4
titulka6
titulka3

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Kód predmetu: 313E102
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa schopnosti teoretickej analýzy systému medzinárodných vzťahov. Spozná funkcie jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov štátov, medzinárodných organizácií, nadnárodných spoločností. Oboznámi sa so zásadami formovania a realizácie zahraničnej politiky štátu.

Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o zákonitostiach medzinárodných vzťahov a ich hlavných aktéroch. Pochopí vzájomné pôsobenie medzinárodných ekonomických a politických vzťahov. Porozumie významu procesu inštitucionalizácie medzinárodných vzťahov a úlohu najdôležitejších medzinárodných organizácií. Bude schopný identifikovať postavenie SR v medzinárodných vzťahoch a proces realizácie jej zahraničnej politiky.