titulka6
titulka3
titulka2
titulka4
titulka9
titulka5
titulka7
titulka8
titulka

MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT A PODNIKANIE

Kód predmetu: 345E001
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad o adaptácii manažérskych funkcii v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v rôznych formách multinacionálnych spoločností s aspektom na politické, ekonomické a kultúrne prostredie. Predkladaný predmet sa zaoberá štúdiom týchto problémových oblastí na teoretickej a praktickej úrovni prostredníctvom riešenia praktických príkladov a prípadových štúdií. Absolvent predmetu Medzinárodný manažment a podnikanie dokáže aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na štúdium problematiky medzinárodného manažmentu a podnikania. Riadenie organizácie sa uskutočňuje v globálnom konkurenčnom prostredí, kde štyri základné funkcie plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola sa vykonávajú v multinárodnom prostredí. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania, medzinárodné podnikateľské stratégie, pozornosť sa ďalej venuje trom fázam internacionalizácie podnikania a jej prejavom v organizácii ako aj problematike aspektov kultúry v medzinárodnom manažmente, problémom asimilácie firemných kultúr, manažérskej filozófii riadenia zahraničných pobočiek a riadeniu medzinárodných ľudských vzťahov.