titulka
titulka9
titulka3
titulka7
titulka6
titulka8
titulka5
titulka2
titulka4

MEDZINÁRODNÝ MARKETING

Kód predmetu: 342E404
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu medzinárodný marketing je oboznámiť študentov s problémovými oblasťami medzinárodného marketingu a predpokladmi úspešného pôsobenia podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch. Po absolvovaní predmetu je študent schopný analyzovať a hodnotiť podmienky zahraničného trhu a identifikovať faktory, na základe ktorých sa uskutoční rozhodnutie o možnom vstupe, resp. pôsobení na zahraničnom trhu. Od roku 2012/2013 študent absolvovaním predmetu získava prehľad fungovania trhov krajín Vyšehradskej skupiny a má vedomosti, ktoré mu umožňujú prioritné plánovanie podnikateľského pôsobenia a hospodárskej spolupráce s touto skupinou krajín(ako výstup projektu IVF VUSG Medzinárodný marketing Vyšehradské súvislosti)

Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na komplexný výklad problémových oblastí medzinárodného marketingu, ktorých zvládnutie je jedným z predpokladov úspešného pôsobenia podnikateľského subjektu na zahraničných trhoch. Z teoretického i praktického hľadiska sa zaoberá problematikou identifikovania príležitostí na zahraničných trhoch, výberu cieľového zahraničného trhu, spôsobu vstupu na tento trh a formulovania vhodnej marketingovej stratégie v závislosti od spotrebiteľských preferencií.V akademických rokoch 2012/2014 bude Medzinárodný marketing vyučovaný s aspektom na dimenziu Visegradskeho regionu, nakoľko je súčasťou projektu VUSG.