titulka2
titulka9
titulka4
titulka5
titulka8
titulka3
titulka
titulka6
titulka7

MIKROEKONÓMIA I

Kód predmetu: 314E105
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o princípoch ekonomického myslenia prostredníctvom teórií, ktoré popisujú správanie sa subjektov na trhoch tovarov a služieb. Študent bude schopný nielen orientovať sa v ekonomických kategóriách, ktoré objasňujú rozhodovanie spotrebiteľov a výrobcov, ale ich aj aplikovať prostredníctvom individuálnych domácich prác a prípadových štúdií. Svoje zručnosti preukáže pri prezentácii riešenia problému.

Stručná osnova predmetu:
Nástroje ekonomickej analýzy pre hľadanie rovnováhy dopyt,ponuka; zmeny trhovej rovnováhy v dôsledku štátnych regulačných zásahov; rozhodovanie spotrebiteľa o optimálnom spotrebnom koši; vplyv zmeny cien a príjmu spotrebiteľa na dopyt; firma a technológie; produkcia a náklady v krátkom a dlhom období; rozhodovanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie, monopolnej konkurencie, oligopolu a monopolu.