titulka2
titulka3
titulka7
titulka5
titulka6
titulka9
titulka8
titulka4
titulka

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA AJ

Kód predmetu: 222E269Z
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Obchodná korešpondencia.