titulka3
titulka8
titulka6
titulka7
titulka2
titulka9
titulka
titulka5
titulka4

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA AJ

Kód predmetu: 222E269Z
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s formou obchodných listov a ich štylizáciou. Používanie obchodnej frazeológie v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Obchodná korešpondencia.