titulka5
titulka4
titulka
titulka7
titulka3
titulka8
titulka2
titulka9
titulka6

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA AJ2

Kód predmetu: 222E269L
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu Obchodná komunikácia dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Obchodná korešpondencia.