titulka5
titulka9
titulka2
titulka6
titulka
titulka8
titulka4
titulka7
titulka3

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA AJ2

Kód predmetu: 222E269L
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu Obchodná komunikácia dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Obchodná korešpondencia.