titulka3
titulka8
titulka2
titulka5
titulka7
titulka9
titulka
titulka4
titulka6

OBCHODNÁ PREZENTÁCIA AJ

Kód predmetu: 222E271Z
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.

Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.