titulka3
titulka4
titulka
titulka8
titulka6
titulka2
titulka7
titulka9
titulka5

ODBORNÝ JAZYK I. AJ

Kód predmetu: 222E172Z
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave a čítať texty týkajúce sa študijného odboru.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Zdokonaľovanie písomného prejavu a reprodukcia počutého a čítaného odborného textu.