titulka9
titulka4
titulka8
titulka6
titulka3
titulka
titulka7
titulka5
titulka2

ODBORNÝ JAZYK I. AJ2

Kód predmetu: 222E172L
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave a čítať texty týkajúce sa študijného odboru.

Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Zdokonaľovanie písomného prejavu a reprodukcia počutého a čítaného odborného textu.