titulka3
titulka2
titulka7
titulka
titulka4
titulka5
titulka9
titulka6
titulka8

OPERAČNÝ VÝSKUM OPTIMÁLNE PROGRAMOVANIE

Kód predmetu: 461E002
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov formulovať rozhodovacie a ekonomické problémy prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou vybraných matematických metód operačného výskumu. Študent po absolvovaní predmetu dokáže aplikovať metódy operačného výskumu v rôznych rozhodovacích problémoch k určeniu optimálneho rozhodnutia.

Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný predovšetkým na matematické programovanie a jeho využitie v rozhodovacej a analytickej činnosti. V prvej časti predmetu je podaný úvod do lineárneho programovania, je vysvetlená simplexová metóda, dualita a princípy senzitívnej analýzy. V nasledujúcej časti sú uvedené metódy riešenia dopravných úloh, po ktorých nasledujú základy nelineárneho programovaniu s osobitným zreteľom na riešenie úloh kvadratického programovania. Ďalšia časť predmetu je venovaná základným aplikáciám teórie grafov. Posledná časť predmetu je zameraná na základy štruktúrnej analýzy, predovšetkým na výpočty odvodené z distribučných a nákladových rovníc.