titulka8
titulka5
titulka6
titulka7
titulka3
titulka2
titulka
titulka9
titulka4

PODNIKATEĽSKÁ ETIKA

Kód predmetu: 226E102
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže vnímať morálne hodnoty v ekonomických činnostiach, chápať podnikanie ako aktivitu s morálnymi nárokmi, rovnako si uvedomuje potrebu integrovať morálne normy do podnikania a tiež potrebu étosu v manažérskej profesií.

Stručná osnova predmetu:
Vychádzajúc z objasnenia potreby uplatňovať morálku v ekonomickej sfére spoločnosti sa predmet zameriava na etickú reflexiu podnikania, upozorňuje na sociálny obsah cieľov podnikania, pričom zdôvodňuje potrebu spájať podnikateľské ciele a záujmy s povinnosťou a morálnou zodpovednosťou voči tým, ktorých sa podnikateľské aktivity týkajú. Venuje pozornosť jednotlivým úrovniam podnikateľskej etiky i jednotlivým oblastiam podnikateľskej etiky, najmä manažérskej etike ako profesijnej etike a etike riadenia, ale i marketingovej etike a environmentálnej etike.