titulka2
titulka3
titulka7
titulka9
titulka5
titulka6
titulka
titulka8
titulka4

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kód predmetu: 621E103
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o fungovaní podniku v trhovej ekonomike, jeho majetkovým a kapitálovom vybavení. Pochopí vzťahy medzi nákladmi a výnosmi ako nástroja tvorby zisku. Bude schopný zostaviť jednoduchý výkaz cash flow a hodnotiť výkonnosť podniku, čo preukáže spracovaním projektu.

Stručná osnova predmetu:
podstata podniku a podnikanie okolie podniku, prvky okolia, interné a externé faktory organizačno právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku ciele, funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu výrobná činnosť podniku výrobné faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva) podnikové výkazy a ich využitie pre potreby ekonomického riadenia základné podnikové kategórie podnikateľský plán