titulka7
titulka2
titulka5
titulka
titulka3
titulka8
titulka6
titulka9
titulka4

SOCIOLÓGIA VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVA

Kód predmetu: 312E204
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je predstaviť súčasný vidiek ako sociologicky zaujímavý priestor a vysvetliť princípy a koncepty jeho moderného rozvoja. Okrem toho sa predmet zameriava na charakteristiku poľnohospodárstva ako sociálnej aktivity a tiež poukazuje na zmeny, ktorými vidiek a poľnohospodárstvo prešli v 20. storočí. Absolvent predmetu dokáže (i) vnímať vidiecke prostredie a poľnohospodárstvo v širších spoločensko kultúrno historických súvislostiach a (ii) je schopný analyzovať ich prostredníctvom metód a techník sociálno vedného výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Vznik, predmet a vývoj daného vedného odboru s akcentáciou inštitúcií, osobností a smerov v jeho vývoji na území bývalého Československa. Sociologické prístupy k charakteristike pojmov vidiek vidiecky, mesto mestský. Indikátory a funkcie vidieka v modernej spoločnosti, problémy vidieckej obce ako sociálneho a samosprávneho systému, ako aj na stratégie rozvoja vidieka. Dôsledky a prejavy modernizácie, globalizácie a transformácie vo vidieckom priestore. Poľnohospodárstvo ako sociálna aktivita s viacrozmernými funkciami, vývoj agrárnej štruktúry a sociálne súvislosti transformácie poľnohospodárstva SR.