titulka3
titulka6
titulka2
titulka5
titulka7
titulka
titulka9
titulka4
titulka8

ŠTATISTIKA A

Kód predmetu: 462E002
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je dať frekventantom komplexný základ potrebný pre pochopenie štatistických metód. Študenti získajú prehľad základných metód potrebných pre štatistickú analýzu ekonomických a sociálnych údajov. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní vykonávať základné štatistické analýzy s využitím štandardného softvéru.

Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné teoretické a praktické znalostí z oblasti štatistických metód a postupov pri aplikácii v oblasti manažmentu a ekonomiky. Obsahovú náplň predmetu tvorí deskriptívna štatistika, metódy štatistickej indukcie a indexná analýza. Výučba predmetu bude prebiehať s podporou vhodného profesionálneho štatistického programového spracovania.