titulka3
titulka6
titulka8
titulka4
titulka5
titulka2
titulka7
titulka
titulka9

ZÁKLADY MANAŽMENTU

Kód predmetu: 345E101
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov spojených s procesmi usmerňovania podriadených, tvorbou a riadením činnosti organizačných systémov, rozhodovaním a realizáciou kontrolných procesov v manažmente. Absolvent predmetu porozumie problematike všetkých manažérskych funkcií v podniku a dokáže ich algoritmicky riešiť. Po absolvovaní predmetu by mal dokázať absolvent identifikovať, analyzovať a aplikovať získané vedomosti pri riešení problémov podniku súvisiacich s manažérskymi funkciami.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa vyučuje na univerzitách ekonomického a manažérskeho zamerania. Úzko je spojený s predmetmi ako personálny manažment, manažment ľudských zdrojov, komunikácia, ako aj s ekonomickou teóriou. Úlohou predmetu je oboznámiť poslucháčov z hľadiska teoretického a čiastočne aj praktického so súčasnými problémami v oblasti manažmentu. Absolvent predmetu spozná predstaviteľov, ktorí výrazne posunuli poznatky v oblasti manažmentu a poukážu sa na tie praktiky, ktoré sú možne aplikovať aj v súčasnosti. Naučí sa poznávať a budovať organizačný systém. Získa informácie o fungovaní podniku. Veľká pozornosť je venovaná otázkam fungovania podniku z organizačného pohľadu. Definuje sa prostredie, v ktorom sa podniky nachádzajú. Poslucháč sa oboznámi s teóriami a procesmi rozhodovania. Konkrétne sa oboznámi s problematikou poznávania a usmerňovania podriadených v manažérskych situáciach. Získa znalosti z oblasti riešenia výkonnosti podriadených. Vymedzia sa požiadavky na úspešného manažéra. Vo vyučovanom predmete získa absolvent predmetu poznatky z problematiky významu kontroly v procese manažmentu a spôsobmi jej realizácie.