titulka
titulka9
titulka4
titulka7
titulka6
titulka5
titulka8
titulka3
titulka2

ZÁKLADY PRÁVA

Kód predmetu: 380U102
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom je poskytnúť študentom optimálnu mieru vedomostí o práve z hľadiska jeho regulatívnej funkcie spoločenských vzťahov, ako aj upevnenie a prehĺbenie ich právneho vedomia prostredníctvom znalostí úloh a funkcie práva v spoločnosti. Po absolvovaní predmetu študent získa schopnosť orientovať sa v právnom systéme a jeho jednotlivých odvetviach,dokáže aplikovať získané vedomosti konkrétnych právnych úkonoch a dokáže identifikovať a riešiť základné problémy v niektorých právnych vzťahoch.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá základnými právnymi pojmami, právnymi vzťahmi, občianskoprávnymi vzťahmi, pracovnými, obchodnozáväzkovými vzťahmi, administratívnoprávnymi vzťahmi, trestnou zodpovednosťou, ukladaním trestov, úlohami a postavením súdov, prokuratúry, advokátov, notárov a exekútorov.