titulka3
titulka
titulka8
titulka5
titulka9
titulka4
titulka7
titulka2
titulka6

ZÁKLADY ÚČTOVNÍCTVA

Kód predmetu: 344E101
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie bilančnému princípu vykazovania majetku a zdrojov, podvojným účtovným zápisom na účtoch hlavnej knihy a v denníku, princípom konštrukcie účtovných výkazov.

Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na teoreticko metodické základy účtovníctva, majetok a jeho zdroje krytia. Princípy, usporiadanie a konštrukcia účtovných výkazov: súvaha, výkaz ziskov a strát. Hospodárske operácie a ich klasifikácia. Sústava účtov. Podstata podvojného účtovníctva. Podvojné účtovné zápisy, účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Inventarizácia majetku a záväzkov. Účtovná uzávierka a účtovná závierka. Osvojenie predmetnej problematiky je východiskom pre zvládnutie účtovníctva podnikateľov a jednoduchého účtovníctva.